We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Ce trebuie sa stim despre viza de lunga sedere

Intrebare: Cui se acorda viza de lunga sedere in Romania si pe ce durata?

Raspuns: Viza de lunga sedere in Romania se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri :

• Desfasurarea de activitati economice – strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati economice in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale, in conditiile legii privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice;

• Desfasurarea de activitati profesionale – strainilor care au dreptul de a exercita in mod individual profesii pe teritoriul romaniei in baza unor legi speciale;

• Desfasurarea de activitati profesionale – strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari sau asociati cu atributii de conducere si administrare a unor societati comerciale din Romania;

• Angajarea in munca – strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca. Viza acordata in acest scop se va elibera si sportivilor care urmeaza sa evolueze in cadrul unor cluburi sau echipe din Romania, in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile in conditiile legii;

• Studii – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a urma cursuri in invatamantul preuniversitar, universitar, dupa caz, ori pentru obtinerea unor titluri stiintifice in cadrul institutiilor de stat sau particulare acreditate potrivit legii;

• Reintregirea familiei – strainilor care urmeaza sa intre in Romania in scopul redobandirii unitatii familiale;

• Activitati religioase sau umanitare – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a desfasura activitati in domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora, sau in scop umanitar;

• Activitati de cercetare stiintifica – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica.

• Alte scopuri

2. Viza de lunga sedere permite strainilor intrati pe teritoriul Romaniei sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara si sa obtina un permis de sedere.

Intrebare: Partenerul meu de afaceri doreste sa vina in Romania in scop de vizita business. De ce fel de viza are nevoie?

Raspuns: In cazul in care partenerul dumneavoastra de afaceri este implicat in conducera unei societati in Romania, viza necesitata este cea de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice.

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati economice in Romania, in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale, in conformitate cu legea privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice si care prezinta urmatoarele documente:

• dovada indeplinirii conditiilor referitoare la atestarea pregatirii profesionale, prevazute de legea privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice;
• asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;
• certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.

Alte tipuri de viza de lunga sedere pentru Romania

Viza de lunga sedere in Romania pentru desfasurarea de activitati profesionale

1. Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale in mod individual se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare aceste activitati in conformitate cu legile speciale care reglementeaza conditiile de exercitare a profesiilor respective.

2. acest tip de viza poate fi acrodat strainilor care indeplinesc urmatoarele conditii:

• fac dovada indeplinirii conditiilor legale de exercitare a profesiilor respective;
• fac dovada faptului ca in tara de origine practica o profesie similara cu cea pe care intentioneaza sa o desfasoare in Romania;
• prezinta dovada asigurarii medicale pe perioada valabilitatii vizei;
• prezinta certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.

Viza de lunga sedere  in Romania pentru desfasurarea de activitati comerciale

1. Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Agentiei Romane pentru Investitii Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice romane.

2. Avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine se acorda strainilor prevazuti la alin. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:

• Existenta unui plan de afaceri care sa cuprinda date referitoare la natura, amplasarea, durata activitatii avute in vedere, nevoile estimate de forta de munca, precum si proiectia activitatii financiare pe perioada amortizarii investitiei;
• Fac dovada, printr-un extras de cont eliberat de o banca din Romania, pe numele persoanei fizice cetatean strain, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, in valoare de cel putin 100.000 de euro, in cazul in care sunt actionari intro societate pe actiuni si 70.000 de euro in cazul in care sunt asociati intro societate cu raspundere limitata;
• Investitia pe care o va realiza societatea in viitor, protrivit planului de afaceri prevazut la lit. a. sa presupuna aporturi de capital sau tehnologie in valoare minima de :
     o 100.000 euro pentru o societate pe actiuni sau de
     o 70.000 euro pentru o societate cu raspundere limitata;
• alternativ la investitia prevazuta la lit. c. poate fi crearea a minimum 10 locuri de munce pentru o societate cu raspundere limitata si minimum 15 locuri pentru o societate pe actiuni.

2.1. in cazul societatilor cu doi sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, coditiile prevazute la alin. 2 vor trebui analizate pentru fiecare solicitant in mod separat, valoarea investitiei pe care societatea urmeaza sa o realizeze sau numarul locurilor de munca care urmeaza a fi create majorandu-se in mod corespunzator, in functie de numarul solicitantilor de aviz.

2.2. Strainii care au mai obtinut anterior un aviz din partea Agentiei Romane pentru Investitii Straine pot solicita eliberarea unui alt aviz numai in conditiile in care dovedesc imposibilitatea obiectiva de realizare a planului de afaceri anterior

3. Solicitarea de viza poate fi insotita de urmatoarele:

• avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine;
• certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;
• asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei

4. Cererea insotita de documentele prevazute la alin. 3 se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei si se transmite, prin intermediul Directiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Autoritatii pentru straini, pentru avizare conform competentelor.

5. Avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine este valabil 6 luni de la data emiterii si are drept scop constatarea indeplinirii conditiilor tehnice si de utilitate economica a activitatii ce urmeaza a fi desfasurata de catre strain.

Viza de lunga sedere in Romania pentru angajarea in munca

1. Viza de lunga sedere pentru angajarea in munca se acorda strainilor pe baza autorizatiei de munca eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari.

2. Autorizatia de munca se elibereaza la solicitarea angajatorului, daca se constata indeplinirea urmatoarelor conditii:

• Angajatorul face dovada faptului ca desfasoara o activitate legala in Romania, ca nu are datorii si ca a facut o selectie legala, cu prezentarea dovezilor care sa ateste acestea, potrivit prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;
• Strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala experienta in activitate si autorizare, este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva, nu are antecedente penale, se incadreaza in contingentul annual aprobat prin hotarare a Guvernului, protrivit prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.

3. Autorizatia de munca nu se acorda strainilor care in ultimii 2 ani au avut drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri

4. Oficiul Roman pentru Imigrari emite autorizatia in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii din partea angajatorului. In cazurile in care pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

5. Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • Autorizatia de munca, eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
 • Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
 • Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;
 • Asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

6. Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 30 de zile de la eliberarea autorizatiei. Viza se aproba de Centrul National de Vize, fara a mai fi necesara si obtinerea avizului.

Viza de lunga durata in Romania pentru studii

1. Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student sau care participa la un program de schimb de elevi.

2. Calitatea de student o au strainii acceptati la studii de catre o institutie de invatamant de stat sau particulara, acreditata potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.

3. Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • In cazul studentilor:
  • Dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant de zi;
  • Dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii;
  • Dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
  • Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;
  • Asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;
  • Incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;
 • in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi:
 • dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant de zi;
 • dovada de participare intr-un program de schimb de elevi realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;
 • dovada din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi, din care sa rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de intretinere si eventualele costuri privind indepartarea;
 • asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;
 • dovada privind asigurarea cazarii la o familie selectata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie din Romania;
 • incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor.

4. Strainii care participa la un program de schimb de elvi trebnuie sa aiba varsta cuprinsa, de regula, intre 7 si 19 ani.

5. Strainii bursieri ai statului roman, precum si cei de origine romana nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. 3 lit. a pct. iii

6. viza prevazuta la alin. 1 se acorda si strainilor acceptati la studii in baza documentelor internationale la care Romania este parte.

Viza de lunga durata in Romania pentru reintregirea familiei

1. Sponsorul posesor al unui permis de sedere temporara valabil un an, al unui permis de sedere permanenta sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protectiei subsidiare poate solicita reintregirea familiei pentru:

 • sot/sotie;
 • copiii minori necasatoriti ai sponsorului sau ai sotului / sotiei, inclusiv cei adoptati si care se afla in intretinerea efectiva a sponsorului sau a sotului / sotiei

2. Autoritatea pentru straini poate aproba, daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, reintregirea familiei si pentru urmatoarele categorii;

 • rudele de gradul 1 in linie ascendenta ale sponsorului sau ale sotului/sotiei, in cazul in care nu se pot intretine singure si nu se bucura de un sprijin familial adecvat in tara de origine;
 • copiii adulti necasatoriti ai sponsorului sau ai sotului / sotiei, in cazul in care acestia nu se pot intretine singuri din motive medicale.

3. Minorii neinsotiti, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, pot solicita reintregirea familiei pentru:

 • rudele de gradul 1 in linie ascendenta sau tutorele legal; ori
 • atunci cand acestia nu exista sau nu pot fi identificati, orice alta ruda a acestuia.

4. Strainii prevazuti la alin. 1, titulari ai unui drept de sedere in scop de studii, pot solicita reintregirea familiei pentru sot / sotie si copiii minori necasatoriti, cu conditia ca data incheierii casatoriei sa fie anterioara obtinerii dreptului de sedere.

5. Strainii beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare pot solicita reintregirea familiei pentru sot / sotie numai daca data la care a fost incheiata casatoria este anterioara obtinerii uneia dintre aceste forme de protectie.

5.1. Strainii prevazuti la alin. 1, titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, pot solicita reintregirea familiei, chiar daca valabilitatea permisului de sedere este mai mica de un an.

6. Cererea-tip se depune la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini pe a carei raza solicitantul locuieste in mod legal si va fi insotita de urmatoarele documente:

 • Certificatul de casatorie sau, dupa caz, dovada legaturii de rudenie;
 • Declaratia solicitantului, in forma autentica, din care sa reiasa ca membrii de familie vor locui impreuna cu acesta;
 • Copia documentului care atesta dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei;
 • Dovada detinerii legale a spatiului de locuit;
 • Dovada mijloacelor de intretinere;
 • Asigurarea medicala a solicitantului;

7. In cazul in care exista dubii cu privire la legatura de rudenie, Autoritatea pentru straini poate solicita si alte dovezi pentru stabilirea acesteia.

8. Cererea se aproba in cazul indeplinirii urmatoarelor conditii:

 • Sa nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;
 • Solicitantul sa detina un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie similara din Romania;
 • Solicitantul sa posede mijloace de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantum corespunzator salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie.

9. Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, care solicita reintregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevazute la alin. 6 lit. d-f si nici indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 8 lit b-c.

10. Cererea va fi solutionata in termen de maximum 3 luni de la data depunerii.

11. Aprobarea cererii va fi comunicata in scris solicitantului, in vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesati, care o prezinta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular odata cu cererea de acordare a vizei romane.

12. In cazul respingerii cererii, motivele vor fi communicate strainului in scris.

13. Viza se elibereaza de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara in care membrii de familie isi au resedinta sau domiciliul.

14. Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • Comunicarea Autoritatii pentru straini, prevazuta la alin. 11;
 • Dovada asigurarii medicale pe perioada valabilitatii vizei;
 • Certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta a strainului.

15. Pot solicita viza pentru reintregirea familiei si urmatoarele categorii de persoane:

 • Strainii casatoriti cu cetateni romani;
 • Strainii necasatoriti care convietuiesc cu cetateni romani necasatoriti, daca au cel putin un copil impreuna, denumiti in continuare parteneri;
 • Copiii cetateanului roman, ai sotului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului roman, a sotului / sotiei sau a partenerului;
 • Rudele de gradul 1 in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului / sotiei acestuia.

16. Solicitarea de viza depusa de persoanele prevazute la alin. 15 va fi insotita de certificatul de casatorie sau, dupa caz, de dovada existentei legaturii de rudenie sau a calitatii de partener.

17. Adoptia trebuie sa fie dispusa printro decizie a unei autoritati romane competente, in conditiile legii, sau printro decizie a unei autoritati a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul Romaniei.

18. Acordarea vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi refuzata atunci cand solicitarea se intemeiaza pe o casatorie de convenienta constatata anterior, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Viza de lunga sedere in Romania, pentru activitati umanitare sau religioase

Viza de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, in urmatoarele conditii:

 • existenta avizului Ministerului Culturii si Cultelor ori, dupa caz , al Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea si sprijinirea activitatilor umanitare din cadrul Ministerului Sanatatii;
 • dovada calitatii de reprezentant al unei organizatii religioase legal infiintate in Romania sau al unei organizatii umanitare;
 • dovada spatiului de locuit si a mijloacelor de intretinere, la nivelul a trei salarii medii pe economia nationala;
 • dovada asigurarii medicale si ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica;
 • prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine a strainului.

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica

1. Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se acorda strainilor in baza avizului Autoritatii Nationale pentru Cercetarea stiintifica si al Oficiului Roman pentru Imigrari.

2. Avizul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica se elibereaza la solicitarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, du indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • Unitatile de cercetare-dezvoltare sa fie atestate in conditiile legii;
 • Sa existe un acord de primire intre unitatile prevazute la lit. a si cercetatorul care a fost acceptat sa desfasoare activitati in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica. Forma si conditiile in care se incheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

3. Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • Acordul de primire avizat de autoritatea nationala pentru Cercetare Stiintifica
 • Certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;
 • Asigurarea medicala valabila pe perioada valabilitatii vizei.

Viza de lunga sedere in Romania, pentru alte scopuri

1. Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acorda, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, urmatoarelor categorii de straini:

 • Celor detasati de catre:
  • O companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei, sau la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat / actionar este compania straina, cu acelasi obiect de activitate , daca fac dovada ca sunt in raporturi de munca cu o alta persoana juridica romana;
  • Un angajator cu sediul in straintate la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre cele doua parti.
 • celor al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
 • celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
  • au calitatea de administrator;
  • la data solicitarii nu sunt asociati sau actionari la societatea comerciala in cauza sau la alta persoana juridica romana si nu au avut aceste calitati in ultimii 2 ani;
  • la societatea comerciala in cauza nu mai exista un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop;
  • societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50.000.
 • celor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate – in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat ori – in cadrul unui furnizor de formare profesionala acreditat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
  • au incheiat un contract de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat ori in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat;
  • dispun de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu net pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
  • au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor;
 • celor care desfasoara activitatii in cadrul unor programe de voluntariat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
  • au incheiat un contrat de voluntariat cu o persoana juridica de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ, denumita in continuare organizatie-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt supravegheazti in indeplinirea sarcinilor, precum si la orele de lucru;
  • organizatia-gazda asigura cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, precum si eventualele costuri privind indepartarea;
  • au varsta de peste 14 ani inclusiv;
  • au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor.
 • celor care urmeaza tratament medical de lunga durata, in cadrul institutiilor medicale publice sau private, daca prezinta scrisoare de acceptare din partea institutiilor respective, in care sa fie precizate diagnosticul si durata tratamentului.
  Aceasta viza poate fi acordata si pentru un eventual insotitor, care asista strainul aflat in imposibilitatea de a se ingriji singur, daca acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare;
 • celor care desfasoara alte activitati ce nu contravin legilor romane, daca isi justifica prezenta pe teritoriul Romaniei.

2. strainilor din categoriile prevazute la alin. 1 li se acorda viza daca:

 • prezinta dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
 • prezinta dovada asigurarii conditiilor de cazare;
 • prezinta certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine.

Avocatii nostri din Bucuresti asigura reprezentare legala si consultanta aferenta, in vederea acordarii vizei de lunga sedere in Romania. Contactati-ne pentru o consulatie legala gratuita.