We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Reluarea activității unei firme în România

Este posibilă reluarea activității unei societăți în cazul în care activitatea acesteia a fost suspendată de către FISC ori a intrat în inactivitate temporară?

Desigur. În ceea ce privește reluarea activității unei societăți declarată inactivă de către fisc, conform prevederilor Noului Cod de Procedura Fiscală, această se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) societatea își îndeplinește toate obligațiile declarative care sunt prevăzute de lege;

b) societatea nu înregistrează obligații fiscale restante;

c) organul fiscal central constată că societatea funcționează la domiciliul fiscal declarat.

În ceea ce privește societățile declarate inactive din cauza inactivității temporare înscrisă la registrul comerțului, a expirării duratei de  funcționare a societății, a dispariției organelor statuare ori a expirării duratei de deținere a spatiunui cu destinație de sediu social, pe lângă condițiile menționate mai sus este necesar că acestea să nu se mai regăsească în situația care a constituit cauza declarării inactivității sale.

Cu toate acestea, societatea față de care a fost deschisă procedura insolvenței în formă simplificată, societatea care a intrat în faliment sau aceea față de care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, va fi reactivată de către organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligațiilor declarative.

În situația în care se constată faptul că o societate a fost declarată inactivă din eroare,

organul fiscal central emitent va proceda la anularea deciziei de declarare a societății că inactivă, decizie ce va produce efecte atât retroactiv, cât și pentru viitor.

Decizia de declarare a reactivararii societății va produce efecte față de terți începând cu ziua următoare datei de înscriere în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivati care este public și care se afișează pe site-ul A.N.A.F.

În ceea ce privește reactivarea la Registrul Comerțului, în primul rând va fi necesară adoptarea unei decizii a organelor de conducere a societății în sensul de a relua activitatea acesteia, urmând că, mai apoi, să se procedeze la depunerea cererii de reluare a activității de către reprezentanții legali ai societății la sediul oficiului registrului comerțului din rază teritorială în care se regăsește sediul social al firmei.

După verificarea dosarului, Registrul Comerțului va elibera documentele care să ateste reluarea activității de către societatea în cauza.

Care sunt documentele care îmi sunt necesare pentru înscrierea în Registrul Comerțului a mențiunii privind reluarea activității unei societăți aflată în inactivitate temporară în România?

Documentele de care veți avea nevoie pentru a înregistra în registrul comerțului mențiunile privind reluarea activității unei societăți aflată în inactivitate temporară sunt aceleași că și cele pentru înregistrarea mențiunii privind suspendarea temporară a activității, și anume:

  • cererea de înregistrare, în original;
  • o declarație-tip pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că persoană juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afară acestora activitățile declarate pentru o perioada de maxim 3 ani;
  • hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților  sau decizia asociatului unic care privește reluarea activității societății, în original;
  • certificatele constatatoare care au fost emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru reluarea activității societății;
  • dovezile în ceea ce privește plata taxelor sau a tarifelor legale.

De asemenea, dacă este cazul, va fi necesară depunerea unei împuterniciri speciale, în formă autentică, avocațială ori delegație pentru persoanele care au fost desemnate să îndeplinească toate formalitățile legale aferente.

Pentru mai multe informații în ceea ce privește suspendarea temporară a activității unei societăți în România ori reluarea activității acesteia, atât privind cea inregistrara la Registrul Comerțului, cât și cea declarată de către organele fiscale competențe, va puteți adresa avocaților specializați în domeniul dreptului comercial din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații. Nu ezitați să ne contactați oricând doriți pentru o consultanță juridică în această materie.