We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Procedura executării silite a creanțelor fiscale

Aș vrea să actionez împotriva debitorilor mei, însă nu cunosc procedura executării silite a creanțelor fiscale. Îmi puteți oferi mai multe informații în legătura cu această procedura?

Temeiul executării silite a creanțelor fiscale este titlul executoriu emis de către organele competente de executare. Aceste organe trebuie să se regăsească în raza teritorială în care debitorul deține domiciliul fiscal sau în raza teritorială în care se află un în scris ce constituie titlu executoriu.

Titlul executoriu reprezintă un înscris întocmit de către autoritățile competente prin intermediul căruia este posibilă executarea pe cale silită a unei creanțe pe care respectivul titlu o constată. În materie fiscală, acest titlu este emis cu respectarea normelor regăsite în Noul Cod de Procedură Fiscală.

Astfel, așa cum am explicat, în acest titlu executoriu se vor regăsi creanțele fiscale care nu au fost achitate la scadență. Aceste creanțe se pot constitui din taxe, contribuții, impozite sau accesorii ale acestora. Titlul executoriu nu poate fi emis în absența unui titlu de creanță care să ateste creanțele principale sau accesorii. Prin urmare, titlul de creanță va deveni executoriu la aceeași dată în care creanța fiscală este scadentă, după expirarea termenului de plată care este prevăzut de organele competente, de lege sau prin altă modalitate legală.

Ttitlurile executorii vor conține, pe lângă elementele de identificare prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru actele administrative fiscale, următoarele informații: cuantumul și natura sumelor care sunt datorate și neachitate, codul de identificare fiscală și domiciliul fiscal, temeiul legal al puterii executorii a titlului.

Procedura executării silite privește executarea creanțelor datorate prin valorificarea veniturilor și a bunurilor ce fac parte din proprietatea debitorului și care sunt urmăribile potrivit legii. Această valorificare se va realiza doar în măsura necesară realizării creanțelor fiscale, precum și a cheltuielilor de executare.

O informație esențială prezentată de legea în materie este că executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimează. Acest lucru înseamnă că pasivitatea creditorului care nu acționează prin executarea silită împotriva debitorilor nu este sancționată prin instituirea desființării executării silite.

Executarea silită se poate întreprinde în limita stingerii creanțelor fiscale care au fost înscrise în titlul executoriu, incluzându-se în această categorie dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere, alte sume datorate și cheltuielile de executare.

Codul de procedură fiscală enumeră categoriile de bunuri care pot fi supuse sechestrării și valorificării bunurilor urmăribile ce fac parte din proprietatea debitorului, într-o ordine particulară, după cum urmează:

a) bunurile mobile și imobile care nu sunt utilizate în mod direct în activitatea care reprezintă sursa principală de venit;

b) bunuri care nu sunt destinate în mod nemijlocit desfășurării activității care constituie sursa principală de venit;

c) bunurile mobile și imobile aflate temporar în posesia altor persoane în baza unor contracte de împrumut, de închiriere, de arendă, de concesiune ș.a.;

d) un ansamblu de bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea debitorului, care pot fi valorificate individual și/sau în ansamblu, în situația în care organul de executare consideră că acestea ar putea fi vândute în condiții mai avantajoase;

e) utilaje, mașini-unelte, materiale, materii prime și alte bunuri mobile, dar și bunuri imobile care sunt destinate activității care constituie principala sursă de venit;

f) produse finite.

Cu toate acestea, organul fiscal nu poate proceda la sechestrarea acestor categorii de bunuri decât în situația în care nu este posibilă valorificarea lor.

Procedura executării silite își regăsește debutul în comunicarea somației, alături de un exemplar al titlului executoriu. Debitorul are un termen de 15 zile pentru stingerea datoriei. În cazul în care debitorul nu procedează la stingerea datoriei față de creditor, se va continua cu măsurile de executare silită

Cum mă poate ajuta firma de avocatură Darie, Manea & asociații de-a lungul acestei proceduri a executării silite?

Avocații din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații sunt specializați în domeniul recuperărilor de creanțe și dețin o experiență vastă în ceea ce privește modalitățile de recuperare a datoriilor.

Recuperarea de creanțe reprezintă o ramură căreia Darie, Manea & asociații îi acordă o importanță deosebită.

Puteți consulta site-ul oficial pe care veți regăsi lista avocaților specializați în acest domeniu și ne puteți contacta oricând pentru informații suplimentare și pentru asistență legală profesională. Oferim reprezentarea în fața tuturor instanțelor competente și în cadrul tuturor procedurilor specifice.