We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Condiții pentru obținerea licenței de transport public

Întrebare: Care sunt condițiile necesare obținerii licenței de operator de transport public, în România?

Răspuns: Activitatea de transport poate fi îndeplinită doar de societățile comerciale care au că obiect de activitate una din activitățile de transport, respectiv transporturi de călători și transporturi de marfă.

În afară condiției obiectului de activitate, societățile trebuie să obțînă o licență comunitară de transport, care se eliberează de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) pentru o perioada de 10 ani.

Licență comunitară se păstrează la sediul societății. Pentru fiecare autovehicul se va obține de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) o copie conformă care se eliberează pentru o perioada de minim 1 an, dar fără a depăși perioada de valabilitate a licenței.

 Pentru a putea fi operator de transport rutier, întreprinderile trebuie:

 • să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru,
 • să aibă o bună reputație,
 • să aibă capacitatea financiară adecvată și
 • să aibă competență profesională necesară.

Fiecare din cerințele menționate sunt îndeplinite dacă întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport public întrunește următoarele condiții:

1. Condiția privitoare la sediul social este îndeplinită dacă firma: are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia își păstrează principalele documente de lucru; dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România; desfășoară operațiunile referitoare la autovehiculele menționate permanent și efectiv cu echipamentele administrative necesare și cu echipamentele și instalațiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României;

2. Condiția bunei reputații este îndeplinită dacă: 

 – întreprinderea și managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancționate pentru încălcări grave ale normelor naţionale în vigoare; 

 – managerul de transport sau întreprinderea de transport să nu fi fost condamnat(a) sau să nu i se fi aplicat sancțiuni pentru încălcări grave ale normelor comunitare.

3. Capacitatea financiară este îndeplinită dacă întreprinderea demonstrează că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puţîn 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.

4. Întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier îndeplinește condiția cu privire la competență profesională dacă desemnează o persoană fizică că manager de transport, titular al unui certificat de competență profesională, care îndeplinește cerință de bună reputație.

Întrebare: Ce documente trebuie să depun la A.R.R pentru obținerea licenței de transport public?

Răspuns: Pentru obținerea licenței de transport public în România și a copiilor conforme, este necesar a se depune la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) o cerere însoțită de următoarele documente:

a. document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care această desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;

b. document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c. cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcări grave ale normelor naționale sau comunitare în vigoare;

d. cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcări grave ale normelor naționale sau comunitare în vigoare;

e. document privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară;

f. certificat de competență profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.

În cazul în care se urmărește a se obține certificatul de transport în cont propriu și a copiilor conforme este necesar să se depună la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) pe lângă cerere și actele menționate la literele c, d și f.

Întrebare: Am înțeles că sunt mai multe modalități de efectuare a transportului de persoane în România. Mi le puteți enumera?

Răspuns: Transportul de persoane, intern sau internațional, se poate realiza în 3 (trei) modalități:

 • prin servicii regulate;
 • prin servicii regulate speciale;
 • prin servicii ocazionale.

Diferența dintre cele trei modalități de transport public constă în existența unui traseu sau a unui contract special.

Astfel, în primele două cazuri este necesară o licență de traseu, în ultimul caz nu este necesară o atare licență. Pe de altă parte, în al doilea caz este necesar un contract de transport încheiat cu o întreprindere, unitate școlară sau unitate militară, iar în al treilea caz este necesar un document de transport.

Transporturile ocazionale se pot efectua în baza unei comenzi sau a unui contract încheiat cu beneficiarul.

În toate cazurile de transport public este necesar că la bordul autovehiculului să se afle documentele justificative.

Transportul de persoane se poate face și în cont propriu, caz în care este necesară existența certificatului de transport în cont propriu și documentul de transport (un tabel nominal cu toate persoanele transportate semnat și ștampilat de reprezentantul legal al întreprinderii).

Întrebare: În cazul unei autogări destinate transportului public în România, în ce condiții de poate obține licență?

Răspuns: Una dintre activitățile conexe transportului rutier privește activitatea desfășurată de autogară. În acest caz este necesară obținerea unei licențe pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogară.

Pentru a putea desfășura o asemenea activitate operatorul economic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 a. baza materială (casă de bilete şi abonamente, birou de mișcare şi informații, minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă/sosesc în/din cursa, grup sanitar propriu cu minimum două cabine, sala de aşteptare pentru publicul călător, cu cel puțîn 20 de locuri pe scaune și o suprafață echivalentă de minimum 1 m2 pentru fiecare loc pe scaun, spațiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător și suficient a bagajelor, afișaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron, calculator și conexiune la internet);

b. competență profesională (condiția se consideră îndeplinită dacă operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară posesor al unui certificat de competență profesională valabil pentru transportul de persoane, eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.);

c. Onorabilitatea (condiția de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă managerul de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară nu se regăsește în una dintre următoarele situații: a fost condamnat pentru infracțiuni în următoarele domenii: drept commercial, insolvență, condiții de remunerare și de muncă ale profesiei, circulație rutieră, răspundere profesională, trafic de ființe umane sau trafic de droguri și dacă în ultimul an a îndeplinit această funcție la un operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier).

Totodată, este necesar a se avea în obiectul de activitate al societății și activități conexe transportului rutier.

Licență pentru transportul public se eliberează de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) pe baza cererii  operatorului economic; cererea trebuie însoțită de:

 • actele din care să reiasă dreptul de deținere sau de folosință a spațiului pe o perioadă de minim un an de la dată solicitării;
 • certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și actul constitutiv, din care să rezulte că societatea comercială are în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;
 • certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, din care să rezulte că persoanele fizice și asociațiile familiale au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;
 • actul constitutiv, codul fiscal, statutul și dovadă înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, din care să rezulte că fundațiile și asociațiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activității conexe transportului rutier;
 • actul de înființare, codul fiscal și statutul/regulamentul de organizare și funcționare, din care trebuie să rezulte că instituțiile/autoritățile, altele decât cele menționate mai sus, au în obiectul de activitate activități conexe transportului rutier;
 • aprobarea autorității administrației publice locale pentru înființarea autogării;
 • decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară;
 • certificatul de competență profesională al managerului de transport valabil pentru transportul rutier de persoane;
 • cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară; actele managerului de transport care conduce activitatea desfășurată de autogară, în cazul cetarenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv: decizia de numire;
 • certificatul de competență profesională, valabil, eliberat de autoritatea competență dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
 • declarație pe propria răspundere a acestuia din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcări grave ale normelor naționale sau comunitare în vigoare.

Toate documentele menționate, necesare pentru obținerea unei autorizații de transport public, va pot fi obținute de societatea noastră de avocatură. Sunați-ne pentru consultanță juridică gratuită.