We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Taxe aferente licențelor jocurilor de noroc online

Întrebare: Care este legea românească ce reglementează desfășurarea jocurilor de noroc on line?

Răspuns: În România, activitatea de pariuri, inclusiv pariurile on line, este reglementată de Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, modificată și completată, precum și de normele metodologice de punere în aplicare a ordonanței de urgență.

  Activitatea de jocuri de noroc on-line este definită de art. 10 al. 1 lit. h și i din ordonanță după cum urmează: 

„(…) h) pariurile on-line reprezintă activitatea de pariuri în cota fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; 

i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) şi h) (n.a. din ordonanță – jocuri loto, jocuri bingo desfășurate în săli de joc sau prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri on-line reprezentând activitatea de pariuri în cota fixă), care sunt desfășurate altfel decât în prezența fizică a jucătorilor, organizate și transmise prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, și pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut autorizație și licență (…)”.

  Activitatea de pariuri on-line se poate desfășura, că în cazul tuturor activităților de jocuri de noroc, doar în condițiile obținerii de licență de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

Întrebare: Ce condiții trebuie îndeplinite pentru acordarea licenței în vederea desfășurării jocurilor de noroc online?

Răspuns: Licență de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților de jocuri de noroc și este valabilă 5 (cinci) ani de la dată acordării, cu condiția plății taxei de autorizare anuală.

Pentru a obține licență jocuri de noroc online (pentru organizare ), trebuie că:

1. operatorii economici să facă dovadă: existenței că obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc; existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, eliberat în condiţiile prevăzute de normele legale; constituirii capitalului social subscris şi vărsat în cuantumul prevăzut de normele legale;

2. reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că: operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

3. reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar;

4. operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezența ordonanță de urgență și în condițiile impuse de această. 

Întrebare: Care sunt taxele ce trebuie achitate pentru obținerea licenței pentru pariurile online?

Răspuns: Va informăm asupra taxelor aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuale): 

– Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei

– Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei

– Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei.

Autorizația de exploatarea jocurilor de noroc online este valabilă 1 an de la dată acordării pentru întreagă activitate de organizare, desfășurare și exploatare și pentru toate echipamentele tehnice care concura la această.

Întrebare:  Cum se poate obține autorizația de exploatarea jocurilor de noroc online, în România?

Răspuns: Pentru obținerea autorizației de exploatarea jocurilor de noroc online (de tip pariuri online), operatorul economic trebuie să prezinte o serie de acte printre care amintim:

 • regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte;
 • regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității;
 • actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 • punerea la dispoziţia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare și raportare;
 • confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 • documentul eliberat de operatorul de monitorizare și raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii sunt certificate internațional de organisme/ laboratoare recunoscute în domeniu;
 • dovadă privind constituirea fondului de garanție; declarație pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 • un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţînătorul de drept al programului informatic; pentru realizarea de transmisii live, dovadă faptului că locația de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deține autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri;
 • dovadă inregistrării că operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  După cum se observă, un element de noutate este constituit de prezența unui operator de monitorizare, care vine să confirme respectarea de către operatorul de jocuri de noroc on-line a dispozițiilor legale și care este independent de acesta.

Licență solicitată la primul punct nu este necesară în situația în care se solicită în același timp atât acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, cât și acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

Taxele aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc on-line (anuale) sunt: 

– Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţîn de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficientă prezentate de operatorul economic;

– Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei

Avocații noștri din București va stau la dispoziție pentru obținerea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării jocurilor de noroc online, în România. Contactați-ne pentru o consultație legală gratuită.

de Cristian Darie