We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Înregistrare în scopuri de TVA în România

Ce înseamnă înregistrarea în scopuri de TVA?

Potrivit Codului fiscal, persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează ori intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoare adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni au fost realizate în România, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, astfel:

a)  înainte de realizarea operațiunilor, dacă:

1.  declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 220.000 de lei;

2.  dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b)  dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire de 220.000 de lei, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acel plafon;

c)  dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) daca efectuează operațiuni de scutire de taxă și optează pentru taxarea acestora conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Persoana impozabilă care deține sediul activității sale economice în afara României, însă este stabilită în România printr-un sediu fix, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

În ceea ce privește persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România și nici înregistrate în scopuri de TVA în România, acestea vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operațiunile realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport și serviciile auxiliare acestora, înainte de efectuarea operațiunilor, exceptând situațiile în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul.

Este posibilă anularea înregistrării în scopuri de TVA?

Da, organele fiscale pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în următoarele situații:

a)  dacă este declarată inactivă;

b)  dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului;

c)  dacă asociații sau administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau alte fapte prevăzute de Legea privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal.

d) dacă nu s-a depus niciun decont de TVA prevăzut de Codul fiscal în anumite condiții;

e)  dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul anumitor persoane, nu s-au evidențiat achiziții de bunuri sau servicii și nici livrări de bunuri sau prestări de servicii;

f)  dacă persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite o astfel de înregistrare;

g)  în cazul persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în scopul aplicării regimului special de scutire prevăzut de Codul fiscal;

h)  dacă o societate cu sediul activității în România supusă înmatriculării în registrul comerțului nu prezintă intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică.

Există obligația de înregistrare în scopuri de TVA pentru efectuarea de achiziții intracomunitare?

Da, potrivit Codului fiscal, are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA:

  • persoana impozabilă cu sediul în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, care nu sunt înregistrate și care nu au obligația de a se înregistra conform art. 153 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate în condițiile paragrafelor următoare, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de a se efectua această achiziție, în cazul în care valoarea respectivei achiziții depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția;
  • persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația de a se înregistra conform art. 153 ori a paragrafului anterior sau a celor următoare, în situația în care prestează servicii în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este o persoană obligată la plata taxei conform prevederilor echivalente din legislația statului membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;
  • persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 și care nu este deja înregistrată conform paragrafelor anterioare sau următoare, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) înainte de primirea serviciilor.

O persoană impozabilă care are sediul în România, în cazul în care nu este înregistrată și nici obligată să se înregistreze conform art. 153, precum și persoana neimpozabilă stabilită în România, pot solicita înregistrarea în cazul în care realizează achiziții intracomunitare conform art. 126 alin. (6).

Care este procedura de înregistrare în scopuri de TVA?

Pentru a vă înregistra în scopuri de TVA, trebuie să completați și să depuneți o cerere de înregistrare în acest sens prezentă pe site-ul oficial ANAF, conform condițiilor și criteriilor prezente în Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Formularul în baza căruia persoanele impozabile solicită reînregistrarea în scopuri de TVA este formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Legea n. 571/2003 privind Codul fiscal ” . În cazul în care o astfel de cerere nu este depusă în termen de 180 de zile de la data anulării, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de înregistrare în scopuri de TVA.

În cazul înmatriculării persoanelor juridice la Registrul Comerțului, la estimarea depășirii plafonului de 200.000 lei, documentația necesară înregistrării în scopuri de TVA ( și anume formularul 098 alaturi de formularul 088 ) se depune în aceeași zi cu depunerea documentației la Registrul Comerțului.

Cu toate acestea, o societate care desfășoară activități economice poate opta pentru înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înmatriculării în Registrul Comerțului, chiar dacă nu este întrunit plafonul care obligă societatea la înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea formularelor 010 si 088 la organele fiscale competente.

Constatarea îndeplinirii condiţiilor de înregistrare în scopuri de TVA conform art.153 din Codul Fiscal se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, pe baza informaţiilor din situaţiile financiare semestriale/anuale, declaraţii şi alte documente depuse de contribuabili. Aceste condiții avute în vedere de organele fiscale sunt:

  1. persoana juridică nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;
  2. niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal;
  3. evaluarea, pe baza unei analizei realizate de către organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

În cazul în care persoana impozabilă îndeplineşte parţial criteriile de evaluare, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile. Dacă acesta din urmă nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă competentă, care emite propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA

Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA iar decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile.

Darie, Manea & asociații este o firmă calificată să își reprezinte clienții în fața oricăror autorități fiscale competente, iar avocații din cadrul societății noastre sunt specializați în acest domeniu și se asigură ca interesul clienților să fie satisfăcut. Ne puteți contacta oricând pentru a beneficia de sprijinul nostru legal în această materie.