We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Cesiunea părților sociale

Ce înseamnă cesiunea părților sociale?

Cesiunea părților sociale reprezintă un proces de transfer al părților sociale printr-un contract de cesiune către persoane din cadrul societății ori din afara acesteia, denumite cesionari, proces prin care acestea din urmă dobândesc calitatea de asociați.

Cum se realizează cesiunea părților sociale?

Cesiunea părților sociale se poate realiza între asociați. În acest caz este necesară întocmirea unui contract de cesiune care va trebui, cu toate acestea, aprobat de către adunarea asociaților.

Cesiunea părților sociale se poate realiza și între un asociat și o persoană din afara societății, situație în care transmiterea părților sociale este supusă aprobării adunării asociaților printr-o hotărâre adoptată cu o majoritate de cel puțin trei pătrimi din capitalul social. Această hotărâre se depune în termen de 15 zile la registrul comerțului pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial.

Cesionarea părților sociale se poate realiza la valoarea nominală a acestora sau la o valoare mai mare decât cea nominală, caz în care cesionarul trebuie să achite către stat un impozit în valoare de 16% aplicat asupra diferenței dintre valoarea nominală și valoarea finală de tranzacție.

Legea societățior comerciale menționează obligația oficiului registrului comerțului de a transmite de îndată  această hotărâre Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și ale municipiului București.

Pentru a putea fi opozabilă, transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

Legea nr. 31/1990 prevede o cale de atac pentru hotărârea asociaților privitoare la transmiterea părților sociale, susținând posibilitatea pentru creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate de a formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat și, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care are intenția de a-și ceda părțile sociale. Termenul formulării acestei opoziții este de 30 de zile, la expirarea căruia va opera transmiterea părților sociale în lipsa formulării unei astfel de opoziții.

Care sunt actele necesare ?

După trecerea termenului de 30 de zile acordat oricărei părți interesate de a ataca hotărârea asociaților cu privire la trasmiterea părților sociale, veți avea nevoie de următoarele documente:

a) cererea de înregistrare în registrul comerțului;

b) dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților, publicare a cărei confirmări se realizează de către ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului);

c) actul modificator al actului constitutiv;

d) actul constitutiv actualizat, în original;

e) contractul de cesiune în original, cu excepția cazului în care actul modificator conține toate clauzele referitoare la drepturile și obligațiile cedenților și cesionarilor și a fost semnat de aceștia;

f) copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice și, dacă este cazul, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați;

g) declarațiile pe propria răspundere, în original, de către noii asociați care prin cesiune au dobândit părți sociale din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;

h) după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu deține datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii;

i) certificatul în original sau copie de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;

j) dacă potrivit actelor de cesiune s-au obţinut câştiguri de către cedentul persoană fizică rezident fiscal în România din vânzarea părţilor sociale/acţiunilor, câştiguri determinate ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare, se vor depune şi documentele de plată a impozitului pe venit;

k) dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Care sunt modificările legislative privind cesiunea părților sociale?

În prezent există un proiect de lege aflat la Senat prin care se propune un control întărit asupra cesiunii părților sociale prin instituirea unei inspecții realizate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu scopul de a se evita fapte ulterioare de evaziune fiscală.

În acest sens, transmiterea a cel puțin 50% din părților sociale în primul an de înființare a unei societăți comerciale se va putea aduce la îndeplinire doar după efectuarea, în termen de 30 de zile, a unei inspecții de către organele specializate ale ANAF.o

In cadrul Darie, Manea veti regasi o intreaga echipa de avocati specializati in acest domeniu care va pot acorda asistenta legala in ceea ce priveste procesul cesiunii partilor sociale in Romania. Pe site-ul nostru puteti regasi detalii profesionale despre fiecare membru al echipei noastre. Pentru mai multe informatii, va rugam nu ezitati sa ne contactati