We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Avocați specializați în retrocedări de proprietăți

Întrebare: Care este nouă lege de restituire a proprietăților? Cabinetul dvs. dispune de avocați specializați în retrocedari?

Răspuns: Avocații cabinetului nostru de avocatură au o experiență vastă în domeniul restituirii proprietăților confiscate abuziv de către regimul comunist în perioada 1945-1989, dobândită în cursul activității noastre de litigii și proceduri administrative.

Nouă lege de restituire a proprietăților, Legea nr. 165/2013, a avut că fundament patru principii esențiale: principiul prevalenței restituirii în natură, principiul echității, principiul transparenței procesului de stabilire a măsurilor reparatorii, principiul menținerii justului echilibru între interesul particular al foștilor proprietari și interesul general al societății.

Pentru acele cereri de restituire care nu au o soluționare în ceea ce privește restituirea în natură, se dispune acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte. O echipă de avocați ANRP precum cea din cadrul biroului nostru vă poate oferi detalii complete.

Întrebare: Am citit prin ziare că există o Comisie Națională înființată pentru cazurile de retrocedare de proprietăți, la noi în țară. Care este rolul acestei comisii, mai exact?

Răspuns: Intră-adevar, există o Comisie Națională pentru astfel de cazuri.

Conform art. 17, s-a decis constituirea unei Comisii Naționale în subordinea Cancelariei Primului-Ministru, cu rolul de a valida deciziile emise de autoritățile investite care privesc propunerea de acordare de măsuri compensatorii. Această comisie gestionează și emiterea deciziilor de compensare a imobilelor.

De asemenea, coordonează procesul de licitare sau atribuire a imobilelor din Fondul Național al terenurilor agricole și a altor imobile. Se ocupă de luarea altor măsuri legale cerute de procesul de aplicare al acestei legi. Această comisie este formată din 11 membrii. Puteți lua legătura cu avocați ANRP din cadrul echipei noastre pentru detalii despre această Comisie.

Întrebare: În cazul solicitării mele de retrocedare a unei proprietăți, mi s-a comunicat să nu îmi poate fi restituit pământul pierdut. Ce se poate face în acest caz?

Răspuns:  După cum am precizat anterior, procedeul de restituire de proprietăți indică faptul că pentru cazul în care nu se poate garanta restituirea în natură, se aplică sistemul de acordare al măsurilor compensatorii prin puncte.

Pentru a optimiza acest sistem, conform art. 20, s-a constituit și Fondul național al terenurilor agricole și al altor imobile, administrat de Agenția Domeniilor Statului, denumit în continuare Fondul național.

Această entitate este constituită inițial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii în natură, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, afectate acordării de măsuri compensatorii potrivit prezenței legi. Instituțiile publice deținătoare pot propune completarea Fondului național cu alte imobile care reprezintă proprietăți ale statului.

Dată de 1 iulie 2014 reprezintă limita până la care Agenția Domeniilor Statului va publică online, pe pagină să de internet, transmițând totodată Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, lista imobilelor din Fondul Național. Lista se completează cu imobilele care se transmit în proprietatea privată a statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului în condițiile prezenței legi.

În procesul de recuperare a unei proprietăți, la solicitarea Agenției Domeniilor Statului, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților este în măsură să verifice modalitățile prin care comisiile locale și județene sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București, au gestionat terenul preluat de la Agenția Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire și ia măsuri pentru trecerea suprafețelor nerestituite la Fondul național.

În procesul de retrocedare a proprietăților, Comisia Națională va expune valoarea fiecărui imobil din Fondul național până la dată de 1 ianuarie 2015, așa cum rezultă ea prin aplicarea grilei notariale valabile la dată intrării în vigoare a prezenței legi. În cazul imobilelor asimilate în Fondul național după dată de 1 ianuarie 2015, valoarea se afișează în termen de 30 de zile.

Secretariatului Comisiei Naționale  primește deciziile care ilustrează propunerea de acordare de măsuri compensatorii, pentru imobilele care nu pot fi restituite în natură, inclusiv documentația care argumentează emiterea acestora și documentele care probează situația juridică a imobilului care este subiectul restituirii (acoperind și înscrisurile în legătură cu acele construcții demolate). Deciziile entităților investite de lege vor fi însoțite de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii în compensare totală sau parțial a unor alte imobile/bunuri/servicii disponibile deținute de entitatea investită de lege.

Comisia națională primește propuneri din partea Comisiilor județene de fond funciar și din partea Comisiei de Fond Funciar a Municipiului București, privind soluționarea cererilor prin acordarea de măsuri compensatorii, doar după epuizarea suprafețelor de teren agricol destinate restituirii în natură, identificate la nivel local.

Verificarea dosarelor în ceea ce privește justificarea dreptului persoanei care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii va fi făcută de Secretariatul Comisiei Naționale, având că fundament documentele transmise. În procesul de recuperare de proprietăți, Secretariatul Comisiei Naționale poate solicită documente suplimentare titularilor dosarelor și altor instituții care ar putea fi implicate în procesul menționat. În cazul în care vi se solicită documente suplimentare, puteți lua legătura cu avocați ANRP din cadul echipei noastre.

Secretariatul Comisiei Naționale face evaluarea imobilului prin aplicarea grilei notariale valabile la dată intrării în vigoare a legii în discuție traducând valoarea în puncte (un punct este echivalentul unui leu). Conform Art. 24, “punctele stabilite prin decizia de compensare emisă pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, nu pot fi afectate prin măsuri de plafonare”.

Pentru situațiile în care măsurile compensatorii se acordă unor persoane care nu sunt titularii dreptului de proprietate, “fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia,” numărul de puncte acordat este echivalentul prețului plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate și un procent de 15% din diferența până la valoarea imobilului stabilită conform art.21 alin (6).

În art.21 alin. (6) și (7) este precizat numărul maxim de puncte care poate fi acordat iar avocații ANRP din cadrul biroului nostru vă pot oferi detalii cu privire la acesta. În cazul în care documentele depuse la dosarul de restituire nu furnizează informații privind prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilită cfm. Art.21 alin.(6).

Toate persoanele care încheie tranzacții, începând cu dată intrării în vigoare a prezenței legi, trebuie să comunice Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în termen de 15 zile, un exemplar al actului prin care s-a încheiat tranzacția. Toate documentele prezentate după depășirea termenului nu vor fi luate în considerare.

În termen de 5 zile de la primire, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor îi vor fi furnizate, din partea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, copii ale actelor nominalizate la alin. (5).

Pentru procesul de retrocedare de proprietăți, dată de 1 ianuarie 2016 anunță posibilitatea de valorificare a punctelor acordate prin dobândirea de imobile propuse de Fondul național la licitația publică națională. Astfel de licitații vor avea loc săptămânal și vor fi susținute la sediul central al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Deținătorii participa fără costuri la aceste licitații, trebuie doar să se înscrie la sediile teritoriale ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Licitația este susținută în baza regulamentului care se aprobă de către Comisia Națională, până la dată de 1 iulie 2015 și se publică pe pagină de internet a Agenției Domeniilor Statului, a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Cei șapte membri care vor formă comisia de licitație vor beneficia de o indemnizație lunară reprezentând 50% din indemnizația lunară a președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, pentru a scădea probabilitatea unor cazuri de fraudă.

Întrebare: Mă chinui de 10 ani cu un proces pentru o retrocedare de teren. Am nevoie de un avocat foarte bun care să mă ajute, pot apela la serviciile cabinetului dvs.?

Răspuns: Echipa noastră include avocați ANRP specializați în retrocedări.

Având în vedere practica neunitară a instanțelor române, precum și tendința unor instanțe de a nu recunoaște drepturile cuvenite persoanelor îndreptățite, avocații ANRP din echipa noastră au dobândit experiență și în cadrul procedurilor privind Curtea Europeană. Suntem în măsură să va oferim consultanță de specialitate cu privire la întreagă procedura ce se desfășoară în față Curții Europene.

Date suplimentare despre soluționare retrocedărilor

Persoanele care sunt interesate de modul în care pot demara procesul de retrocedare trebuie să cunoască faptul că mai multe legi oferă prevederi importante cu privire la modul în care se depun cererile, categoriile de moștenitori care pot efectua o astfel de cerere, precum și multe alte detalii.

Avocații noștri ANRP vă pot ajuta cu informații complete despre legile care se aplică pentru Fondul Funciar. O astfel de lege este HG 890/2005 care ne oferă informații despre modul de atribuire a titlurilor de proprietate și punerea în posesie a proprietarilor. Soluționarea situației în care mai multe categorii de moștenitori au depus cereri se face în ordinea moștenitorilor legali, după cum urmează:

 • descendenții direcți (copii, nepoți sau strănepoți), fie siguri fie în concurs cu soțul sau soția;
 • colaterali privilegiați (frați, surori și descendenții lor) și ale ascendenților de gradul I, singuri sau împreună cu soțul supraviețuitor;
 • ascendenți de gradul II (bunici);
 • colaterali de gradul III (unchi, mătuși);
 • colaterali de gradul IV (veri) – ultimele persoane care pot avea vocație succesorală.

În cazul în care opțiunile de despăgubire înaintate de moștenitorii fostului proprietare nu sunt unitare, de exemplu, o parte dintre moștenitori refuză amplasamentele propuse, se poate trece la partajarea drepturilor. În acest mod, fiecare moștenitor va primi doar cota parte care îi revine. Moștenitorii care nu își înstrăinează drepturile pot opta pentru restituire în natură sau pentru măsuri compensatorii în timp ce aceia care și-au înstrăinat drepturile  nu pot opta decât pentru compensarea prin puncte. Pentru restituirea în natură se va pune la dispoziția moștenitorilor situația terenurilor din rezerva comisiei locale.

Informații despre ANRP și dosarele soluționate

Autoritatea Națională pentru restituirea proprietăților emite periodic informații cu privire la stadiul de soluționare a dosarelor înregistrate pentru stabilirea dreptului de proprietate, așa cum apare în cadrul legislației fondului funciar.

Avocații ANRP din cadrul cabinetului nostru vă oferă câteva date cu privire la situația dosarelor, așa cum a fost comunicată de către ANRP la 11.01.2021:

 • 33.913: numărul de dosare înregistrate în temeiul legilor fondului funciar înregistrate la Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor;

 • 26.920: numărul dosarelor soluționare din totalul celor înregistrate la Secretariatul Comisiei Naționale;

 • 1.768: dosarele pentru care au fost cerute documente suplimentare; pe măsură ce acestea vor fi completate, dosarele vor fi introduse pe ordinea de zi;
 • 2.688: numărul de dosare care au fost returnare autorităților locale la cererea titularilor pentru a beneficia de restituirea în natură.

Mai jos, avocații ANRP din echipa noastră vă prezintă și câteva informații generale despre Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților:

 • este un organ de specialitate al administrației publice centrale, finanțată de la bugetul de stat și cu sediul in Municipiul București;
 • acordă sprijin și îndrumare autorităților locale și persoanelor juridice posesoare de imobile care fac obiectul restituirii în natură;
 • monitorizează modul de aplicare a legilor relevante, precum Legea nr. 165/2003, Legea 247/2005, Legea 10/2001 și alte legi, cu modificările și completările ulterioare;
 • întocmește și centralizează situația imobilelor restituite în natură precum și alte date și situații conexe;
 • controlează modul de aplicare a legii cu privire la restituirea proprietății funciare;
 • acordă despăgubirea în numerar beneficiarilor, etc;

Persoanele care doresc să obțină unele informații despre stadiul unui dosar pot cere mai multe informații de la avocații noștri ANRP. Unele date despre stadiul dosarelor sunt disponibile online, cu toate acestea, echipa noastră vă oferă ajutor de specialitate pentru a realiza căutări în funcție de Legea potrivit căreia a fost înregistrat dosarul (Legea 10/2001 sau Legea Fondului Funciar).

Echipa noastră de avocați ANRP vă poate oferi mai multe detalii despre retrocedările de terenuri agricole și/sau retrocedările de terenuri forestiere. Pentru acestea există dispoziții speciale pe care avocații noștri vi le pot prezenta după caz. Vă putem oferi și informații despre criteriile de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosință în echivalent arabil. Spre exemplu, un hectar de pășune este egal cu un hectar de teren arabil atunci când pășunea poate fi transformată într-un astfel de teren.

Completarea titlului de proprietate se poate face în prezența avocaților noștri care vă vor oferi date despre modul de completare a declarației și a tabelului nominal (după caz).

Contactați-i pe avocații noștri ANRP din București, care va stau la dispoziție pentru consultanță gratuită.