We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Autorizarea activitatii de schimb valutar

Vom prezenta in articolul de mai jos principalele repere legale care vizeaza activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice. Vom mentiona o serie de detalii legate de actele necesare si procedura autorizarii si/sau inregistrarii entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, conform Ordinului nr. 664/2012 al Ministrului Finantelor Publice.

Principalele tipuri de entitati care pot efectua activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice sunt urmatoarele:

a) case schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca principal obiect de activitate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – activitati ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani,

b) persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actele constitutive care le reglementeaza infiintarea si functionarea;

c) entitati care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute (cotate si necotate) sub forma de numerar si substitute de numerar (dispozitiile art. 2, al. 1 din Criteriile referitoare la autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, criterii cuprinse in Ordinul nr. 664/2012 – denumite in continuare Criterii).

Procedurile de autorizare – schimb valutar acte necesare

Pot incepe activitatile de schimb valutar entitatile care indeplinesc cumulativ următoarele conditii:          

 a. au primit autorizatia emisa de Ministerul Finantelor Publice; 

 b. li s-a atribuit codul statistic de catre Ministerul Finantelor Publice pentru fiecare punct de schimb valutar;       

 c. au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.

Autorizarea caselor schimb valutar este practic organizata dupa doua etape distincte:

A. Autorizarea entitatii care desfasoara activitatea de schimb valutar,

B. Inregistrarea punctului de schimb valutar.

A. Pentru a fi autorizata entitatea care desfasoara activitatea de schimb valutar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:              

I. existenta ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – activitati ale birourilor de schimb valutar. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse în cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani;

II. existenta de disponibilitati banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in echivalent de minimum 75.000 euro atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont eliberat la data depunerii solicitarii de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face solicitarea.

III. Autorizarea caselor schimb valutar este conditionata si de existenta unui aviz al organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi ori asociatii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza sau detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct ori indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci cand operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane (Cererea de acordare a avizului organelor de politie pentru administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii se adreseaza structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Politiei Romane in a caror zona de competenta este situat sediul social al entitatii care solicita acordarea autorizatiei);

IV. administratorul/administratorii entitatii sa depuna o/cate o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca: entitatea nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; personalul nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare, dispune de cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de entitate; cunoaste prevederile legale aplicabile in materie; sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar la momentul depunerii cererii şi propuse in vederea inregistrarii;

V. declaratia pe propria raspundere a tuturor reprezentantilor legali, care sa identifice punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociatii entitatii care solicita autorizarea. In cazul în care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este necesara identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect;       

VI. dovada prin care se atestă faptul ca entitatea poate derula şi operaţiuni cu cecuri de călătorie (după caz). (Art. 5 din Criterii).

NU se acorda autorizatie de schimb valutar in urmatoarele situatii:       

a. entitatile inregistreaza la data depunerii cererii obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;

b. impotriva reprezentantilor legali, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii s-a pronunţat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru o infractiune savarsita cu intentie, la care a fost aplicata pedeapsa cu inchisoarea si pentru care nu a intervenit reabilitarea în Romania ori intr-un stat strain;

c. administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii entitatii au fost condamnati pentru spalare de bani, terorism ori finanţarea terorismului, atat pe plan intern, cat si international. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se va lua in considerare inclusiv situatia in care persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infractiunile mentionate anterior;

d. actionarii/asociatii, precum si de administratorii sau reprezentantii legali ai entitatii au detinut/detin calitatea de actionari/asociati, precum si de administratori ori reprezentanti legali ai unei entitati a carei autorizatie de schimb valutar a fost anulata sau revocata de Comisie in ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani incepe sa curga de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au ramas definitiva/e in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile (Art. 5 din Criterii).

B. Inregistrarea punctului de schimb valutar.

                 I. Pentru obtinerea autorizatiei si codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei case schimb valutar care nu detine la data depunerii cererii autorizatie si cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:

1. documente necesare:              

a. cererea entitatii prin care se solicita Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, acordarea autorizatiei si a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar;               

b. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de depunerea cererii, din care sa rezulte urmatoarele: elementele de identificare ale entitatii (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul de identificare fiscala); capitalul social subscris si varsat; structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz; numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali; obiectul de activitate. In obiectul de activitate trebuie sa fie cuprinse obligatoriu activitatile prevazute in prezentul ordin, in functie de specificul entitatii; sediile secundare inregistrate si adresa acestora;          

c. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;  

d. dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro (dovada se face conform procedurii de la punctul II de mai sus);      

e. declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii care se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, insotita de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie sa rezulte ca entitatea are cuprinsa activitatea de schimb valutar in actul constitutiv care le reglementeaza infiintarea si functionarea sau in cel care le reglementeaza functionarea, dupa caz, in vigoare la data depunerii cererii;                         

f. avizul organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea (procedura este cea de la punctul III de mai sus);     

g. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu – sediu social cunoscut al reprezentantului legal – reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare), din care sa rezulte ca impotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune savarsita cu intentie;              

h. declaratia pe propria raspundere a administratorului/administratorilor entitatii – fiecare dintre acestia va depune cate o declaratie – avand continutul de la punctul VI de mai sus;

i. solicitarea de autorizare pentru a derula si operatiuni cu cecuri de calatorie. In acest caz, solicitarea trebuie insotita obligatoriu de urmatoarele: contractul incheiat de entitate cu o institutie de credit autorizata sa functioneze în Romania, care este agent al unei entitati emitente de cecuri de calatorie sau este ea insasi emitenta de cecuri de calatorie; normele şi procedurile interne de lucru privind derularea operaţiunilor de depozitare, vanzare-cumparare si decontare a cecurilor de calatorie; declaratia pe propria raspundere a administratorilor/reprezentantilor legali ai entitatii, din care sa rezulte faptul ca entitatea dispune de mijloacele si tehnicile necesare desfasurarii in conditii corespunzatoare si de siguranta a operatiunilor cu cecuri de calatorie;   

j. certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;                

k. cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toti asociatii, administratorii entitatii care solicita autorizarea (se elibereaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul asociatului/administratorului);

l. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legali din care sa rezulte ca operatorul economic nu inregistreaza obligatii de plata restante catre bugetele locale;    

m. lista tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Lista va fi transmisa sub forma de declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al entitatii.        

2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare. 

3. In functie de modificarile care intervin in desfasurarea activitatii entitatii si care aduc atingere datelor si documentelor avute in vedere la autorizarea caselor schimb valutar (modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o instiintare la registratura Ministerului Finanţelor Publice în atenţia direcţiei de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate, care asigura secretariatul Comisiei, în termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii modificarii ce va fi insotita obligatoriu de documentele aferente.

(Art. 6 al. 1 si 3 din Criterii si Anexa nr. 3 al. 1 la Ordinul nr. 664/2012)

                II. Pentru obtinerea codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati autorizate care detine la data depunerii cererii autorizatiei cel puţin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/ reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:             

1. documente necesare:              

a. cererea entitatii prin care se solicita Comisiei acordarea codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa desfasoare activitati de schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar;      

b. dovada înregistrarii spatiului in care urmeaza a se desfasura activitatea ca punct de lucru al entitatii de la oficiul registrului comertului;        

c. dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro; 

d. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.   

2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului.

(Art. 6 al. 1 si 3 din Criterii si Anexa nr. 3 al. 2 la Ordinul nr. 664/2012)       

Nota de constatare este incheiata de catre o echipa formată din reprezentanti ai structurilor teritoriale apartinand Garzii Financiare şi Inspectoratului General al Politiei Romane in a caror zona de competenta este situat punctul de schimb valutar propus, în urma verificarii faptice la punctul de lucru al entitatii.                

 Pentru incheierea notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului, administratorul/reprezentantul legal al entitatii va depune urmatoarele documente la sediul secţiei judetene sau a municipiului Bucureşti a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situata locatia respectiva:

a. cererea entitatii prin care se solicita efectuarea controlului in vederea incheierii notei de constatare, precum si opisul documentelor prezentate la dosar;        

b. dovada detinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinta pentru spatiul respectiv, cu acces public direct si adresa identificabila, conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care entitatea detine doar dreptul de folosinta a spatiului, se va prezenta acordul persoanei care detine dreptul de proprietate, din care sa reiasa ca este de acord cu desfasurarea de activitati de schimb valutar in locatia respectiva, precum si faptul ca permite accesul in locatie organelor de control in orice moment. In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta;  

c. declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca: locatia propusa indeplineste prevederile legale in vigoare pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de schimb valutar; personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare si a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile in materie; sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar propuse în vederea autorizării;          

d. documentele din care sa rezulte ca punctul de schimb valutar propus detine dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele: tehnica de calcul – aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevazute de legislatia in domeniu – dotate cu programe de aplicatie destinate activitatii de schimb valutar; aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;   

e. lista personalului angajat sau care urmeaza a fi angajat si care isi va desfasura activitatea in cadrul locatiei respective;

f. certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmeaza a fi angajat in punctul de schimb valutar pentru care se solicita inregistrarea, emis de autoritatile competente, in vigoare la data depunerii cererii, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre acestia nu s-a pronuntat o hotărare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiuni savarsite cu intentie;              

g. documente care atesta dotarile de siguranta existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare impotriva efracţiei, planul de paza al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul P.S.I., cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza.

(Art. 6 al. 1 si 4din Criterii si Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 664/2012) 

          Nu pot fi înfiinţate case schimb valutar amplasate în garaje, chioşcuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă şi nici în spaţii fără acces public direct, în situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să fie situat la parterul acestora şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă. (art. 10 din Criterii)

Autoritatea competenta pentru autorizarea caselor schimb valutar

Autoritatea competente pentru autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitatea de schimb valutar este Comisia de autorizarea a activitatii de schimb valutar care isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice (art. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a Comsiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, ce contituie anexa 1 la Ordinul mentionat mai sus).  

Cererile pentru obtinerea autorizarii si a inregistrarii codului statistic pentru un punct de schimb valutar se depun la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice (art. 6 al. 3 din Criterii).

Cererea de efectuare a controlului privind indeplinirea conditiilor de spatiu, insotita de documentatia aferenta se depune la sectia judeteana sau a municipiului Bucuresti a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situat punctul valutar propus (art. 6 al. 4 din Criterii).  

Termene de depunere pentru autorizarea caselor schimb valutar

a. Entitatile care desfasoara activitatea de schimb valutar trebuie sa depuna documentele necesare pentru obtinerea autorizatie de schimb valutar la directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, in termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 664/2012 (publicat in M. Of. nr. 341/19.05.2012) (art. 26 din Criterii).

b. Entitatile care isi desfasoara activitatea in baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei pana la intrarea in vigoare a Ordinului nr. 664/2012 isi pot continua activitatea pana la solutionarea cererii de catre Comisie.

 c. Autorizatiile acordate si codurile statistice atribuite de catre Banca Nationala a Romaniei, pana la data intrarii în vigoare a Ordinului nr. 664/2012, isi pierd valabilitatea daca in termenul de 180 de zile entitatile nu au depus documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar potrivit Ordinului nr. 664/2012 la direcţia de specialitate.

Termene de solutionare pentru autorizarea caselor schimb valutar

Actul normativ nu prevede un termen de solutionare a cererii de autorizare si/sau inregistrare a entitatilor care desfasoara activitatea de schimb valutar pe teritoriul Romaniei.       

 Singurul termen la care se face referire este cel de 30 de zile calendaristice pentru efectuarea controlului privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului (art. 5 din Criterii).

de Cristian Darie