We use cookies for statistical purposes.

  • 61, Unirii שדרות, Bl. F3, קנה מידה 4, וכו '. 2, דירה. 208, interforn 016, סקטור 3, מיקוד 030828, בוקרשט, רומנ
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

רשיון לתחבורה יבשתית רומניה

קבלת רשיון לתחבורה ציבורית

על מנת לקבל רשיון לתחבורה ציבורית, על חברה להגיש בקשה במשרד התעבורה הרומני, אשר מכילה את המסמכים הבאים:

1.      בקשה רשמית בכתב

2.      תלוי במבנה המשפטי של החברה:

·         אישור רישום החברה בלשכת המסחר ותקנון החברה אשר מוכיח כי תחבורה יבשתית הינה אחת מפעיליותיה של החברה.

·         תקנון הקרן או הארגון, הקוד הפיסקלי והוכחות על כך שהחברה רשומה ברשם הארגונים והקרנות. אישור זה חייב להוכיח כי לקרן או לארגון ללא מטרות רווח יש אישור לעסוק בפעילות תחבורתית יבשתית. 

3.על מנת לקבל רשיון תחבורתי רומני, חובה להציג את המסמכים של אותו אדם שנועד לנהל ולפקח על הפעילות התחבורתית של אותה חברה:

·         מסמכים המעידים על תפקידו ומעמדו של אותו אדם שנבחר לנהל ולפקח על הפעילות.

·         אישור רשמי ממשרד התחבורה הרומני המעיד על כך שאותו אדם הינו כשיר לתפקיד.

·         תיק פלילי של אותו אדם המראה כי אין לו הרשעות על עבירות חמורות או עבירות מסחריות.

4.      ראיות כספיות לכך שלחברה מספיק אמצעים לממן את כלי הרכב שהחברה מבקשת לרשום. להלן הדרישות: בסיס של 9000 אירו לכלי הראשון ו5000 אירו לכלים האחרי. יש להציג את הראיות הכספיות עם האסמכתאות הבאות:

·         חברות- עליהן להציג את ההון הפרטי שלהן באמצעות מסמכי ביטוח או דפי חשבון מהבנק. יש למסור את מאזן החברה האחרון שהוצג להנהלת החברה, כאסמכתא להון העצמי.

·         לארגונים וקרנות שלא למטרות רווח- יש להראות את כל נכסי החברה באמצעות מסמכי הביטוח או תדפיסי בנק. יש להגיש את דף המאזן האחרון שהוצג בפני הנהלת הארגון כאסמכתא לערך נכסי החברה.

·         במקרים של חברות חדשות, יש להעיד על מצבם הכספי באמצעות תדפיסי בנק או ביטוח המציגים את ההון הציבורי שהפקידה החברה. העתק של מסמך זה יש להגיש להנהלה. 

תעודת הרשיון לתחבורה ציבורית בתוקף למשך חמש שנים מהיום בו תשלום הנפקת הרשיון שולם.

יש שני סוגים של תחבורה ציבורית יבשתית:

תחבורה ציבורית המסיעה בני אדם;

תחבורה ציבורית המעבירה מטענים מוצרים.

תחבורה ציבורית יבשתית, בין אם נועדה להעברת נוסעים או מטענים, יכולה להיות רק אותם כלי הרכב שנועדו לאותה פעילות תחבורתית, ורק אלה שמצוידים בטכוגרפים ומד מהירות, על פי התקנונים הרלוונטים.  בכל כלי רכב יש להניח עותק רשמי של מסמכי הרכב.  

על מנת לקבל מסמכי רכב אלה, על חברת התחבורה להגיש בקשה במשרד התחבורה הרומני עם המסמכים הבאים: 

בקשה רשמית בכתב

תעודת התאגדות של הרכב ותעודה מזהה של הרכב. במצב בו יורכב קרון נגרר על הרכב, יש להציג את האותם מסמכים התקפים לקרון.

יש להוסיף את החוזה המעיד על בעלות הרכב. 

במקרה של כלי רכב שמשמשים כתחבורה לנוסעים, יש להגיש גם את המסמך שמסווג את הרכב או שמונה את מספר הכוכבים של הרכב.

אם החברה מתכננת להעביר מוצרים מחוץ לאותה מדינה בה החברה הוקמה, יש להצמיד תעודה המראה כי הכלי עונה על כל דרישות הבטיחות והזיהום.

ה”קופי קונפורמה” (תעודה רשמית של הרכב) מונפקת לצורך תקופות מסויימות או אחת לשנה, מבלי לעבור את התאריך בו רשיון התחבורה ציבורית עצמו פג תוקף.  

תחבורה לאומית המיועדת לנוסעים

על מנת לאפשר פעילות של הסעת נוסעים, על החברה לקבל מסלולים מורשים. מסלולים אלה מפורסמים על ידי משרד התחבורה הרומני. חברות התחבורה רשאיות להגיש בקשה החל מ15 ימים לפני ועד 10 ימים לפני יום מתן ההקצאות. רשימת המסלולים ואיזה חברות רשאיות לנסוע בהם יפורסמו באתר של משרד התחבורה הרומני.

תחבורה בינלאומית המיועדת לנוסעים

חברות תחבורה רומניות יתפעלו אמצעי תחבורה בינלאומיים לנוסעים, על בסיס אישורים  לפעילות מהמדינה בה נמצא היעד, ואישורים הניתנים על ידי מדינות בהן התחבורה עוברת.